بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسامی کارمندان

اسامی کارمندان


اسامی کارمندان

- مدیر امور عمومی                    حسن حسن نیا - مدیر آموزش                          سید عباد پاسبان - کارشناس آموزش                   مریم محمدی - کارشناس پژوهشی                اعظم کاملی - کارشناس کتابخانه                  حمید یوسف طالشی - دبیرخانه و امین اموال          صفر علی بابایی - حسابدار                              مهرداد محمدی - مسول سایت                        سید بهروز سجادی - خدمات                                علی حسنعلیپور - خدمات                                علیرضا اکبری - خدمات                                محمد گرامی - راننده                                  اسماعیل پیوسته - حراست                               مسعود صداقت - حراست                               علی علیدوست - حراست                               علیرضا خانی - حراست                               آرش کریمی