بستن
FA EN AR RU FR CHI

سنوات ارفاقی برای دانشجویان مشمول کارشناسی، ارشد و دکتری

سنوات ارفاقی برای دانشجویان مشمول کارشناسی، ارشد و دکتری


سنوات ارفاقی برای دانشجویان مشمول کارشناسی، ارشد و دکتری

قابل توجه دانشجویان مشمول معافیت تحصیلی مقاطع کارشناسی ورودی 94، کارشناسی ارشد ورودی 96 و دکتری ورودی 93