بستن
FA EN AR RU FR CHI

فراخوان پذیرش بدون آزمون دانشگاه مالک اشتر مربوط به سال تحصیلی 1401-1400

فراخوان پذیرش بدون آزمون دانشگاه مالک اشتر مربوط به سال تحصیلی 1401-1400


فراخوان پذیرش بدون آزمون دانشگاه مالک اشتر مربوط به سال تحصیلی 1401-1400

دانلود تصویر نامه و فراخوان

آدرس کوتاه :