بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت دانشکده

مدیریت دانشکده


مدیریت دانشکده

/مدیریت-دانشکده2

 

دکتر بهروز فتحی

Fathi

سمت: رئیس دانشکده
مرتبه علمی: استاد
ایمیل: fathi@guilan.ac.ir
تلفن: 01342688447 (داخلی 12)

 

دکتر حامد محدث دیلمی

hmohaddesd

سمت: معاون دانشکده
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل: hmohaddesd@guilan.ac.ir
تلفن: 01342688447 (داخلی 16)

 

دکتر سید امین بدری

سمت: مدیر گروه مهندسی صنایع
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل: badri@guilan.ac.ir
تلفن: 01342688447 (داخلی 15)

 

دکتر هادی احمدی

سمت: مدیر گروه مهندسی عمران
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل: hadiahmadi@guilan.ac.ir
تلفن: 01342688447 (داخلی 15)

 

دکتر حسام روحی

سمت: مدیر گروه مهندسی کامپیوتر و علوم مهندسی
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل: h_rouhi@guilan.ac.ir
تلفن: 01342688447 (داخلی 15)