بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگاه "تفکر هوشمندسازی" در دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان برگزار می‌گردد

کارگاه "تفکر هوشمندسازی" در دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان برگزار می‌گردد


کارگاه "تفکر هوشمندسازی" در دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان برگزار می‌گردد

کارگاه "تفکر هوشمندسازی" در دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان در تاریخ 1394/12/13 ساعت 13 الی 16:30 برگزار می‌گردد. برنامه کارگاه در روز پنجشنبه 1394/12/13:  ثبت نام شرکت کنندگان: ساعت 13:00 تا 13:30 سخنرانی دکترسیدمحمود طاهری ساعت 14:15--13:30 با عنوان "سیمای منطق فازی" سخنرانی دکتر بهروز فتحی ساعت 15--14:15 باعنوان "محاسبات هوشمند مونت کارلو" سخنرانی دکتر میرمحسن پدرام ساعت 15:45--15  با عنوان "معرفی مدلهای شناختی" سخنرانی دکترعزیزالله معماریانی ساعت 16:30--15:45 با عنوان "سیستم پایش و ارزیابی هوشمند"