بستن
FA EN AR RU FR CHI

کسب مقام در مسابقات شنای دانشجویان منطقه ۲ کشور

کسب مقام در مسابقات شنای دانشجویان منطقه ۲ کشور


کسب مقام در مسابقات شنای دانشجویان منطقه ۲ کشور

آقای سیدمحمدامین میردامادی، دانشجوی مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان، در مسابقات شنای دانشجویان منطقه ۲ کشور موفق به کسب مقام شد.
  • مقام اول شنا - 100 متر آزاد
  • مقام اول شنا - 50×4 متر مختلط تیمی
  • مقام دوم شنا - 200 متر آزاد