رئیس اداره امور عمومی

اصغر مولایی

رئیس اداره امور خدمات آموزشی

سید عباد پاسبان

کارشناس مسئول آموزش

مریم محمدی

کارشناس پژوهشی

اعظم کاملی

کارشناس کتابخانه

حمید یوسف طالشی

دبیرخانه و امین اموال

صفر علی بابایی

حسابدار 

مهرداد محمدی

کارپرداز

مهدی صمدیان

کارشناس آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها

-

مسول سایت 

سید بهروز سجادی

حمل و نقل 

یوسف محمودی

حمل و نقل 

-

حراست

علی علیدوست

حراست

آرش کریمی

حراست

رضا فدایی

خدمات

محمد گرامی

خدمات

-

خدمات

زرباف عزتی