آدرس: گیلان، رودسر، واجارگاه، دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان

کدپستی: ۹۸۵۶۶-۴۴۹۱۸

تلفن: ۴۲۶۸۸۴۴۷-۰۱۳  و  ۴۲۶۸۸۳۳۸-۰۱۳

 

دورنگار: ۴۲۶۸۸۴۴۸-۰۱۳

 ریاست دانشکده  ۰۱۳۴۲۶۸۸۴۴۸
 مدیر امور عمومی   ۰۱۳۴۲۶۸۸۴۴۷-۰۱۳۴۲۶۸۹۹۸۷
 مدیر آموزش  ۰۱۳۴۲۶۸۸۳۳۸
 دبیرخانه  ۰۱۳۴۲۶۸۸۳۳۸