– مدیر امور عمومی                    حسن حسن نیا

– مدیر آموزش                          سید عباد پاسبان

– کارشناس آموزش                   مریم محمدی

– کارشناس پژوهشی                اعظم کاملی

– کارشناس کتابخانه                  حمید یوسف طالشی

– دبیرخانه و امین اموال          صفر علی بابایی

– حسابدار                              مهرداد محمدی

– مسول سایت                        سید بهروز سجادی

– خدمات                                علی حسنعلیپور

– خدمات                                علیرضا اکبری

– خدمات                                محمد گرامی

– راننده                                  اسماعیل پیوسته

– حراست                               مسعود صداقت

– حراست                               علی علیدوست

– حراست                               علیرضا خانی

– حراست                               آرش کریمی