دکتر سید امین بدری

سمت: مدیر گروه مهندسی صنایع
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل: badri@guilan.ac.ir
تلفن: 01342688447 (داخلی 15)