دکتر رضا رضوانی توچاهی

سمت: مدیر گروه مهندسی عمران
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل: rezvani@guilan.ac.ir
تلفن: 01342688447 (داخلی 15)