دکتر محمد محمدپور مقدم

سمت: مدیر گروه مهندسی کامپیوتر و علوم مهندسی
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل: mpmoghadam@guilan.ac.ir
تلفن: 01342688447 (داخلی 15)