درباره دانشکده

اسامی کارمندان

رئیس اداره امور عمومی

اصغر مولایی

رئیس اداره امور خدمات آموزشی

سید عباد پاسبان

کارشناس مسئول آموزش

مریم محمدی

کارشناس پژوهشی

اعظم کاملی

کارشناس کتابخانه

حمید یوسف طالشی

دبیرخانه و امین اموال

صفر علی بابایی

حسابدار 

مهرداد محمدی

کارپرداز

مهدی صمدیان

کارشناس آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها

-

مسول سایت 

سید بهروز سجادی

حمل و نقل 

یوسف محمودی

حمل و نقل 

-

حراست

علی علیدوست

حراست

آرش کریمی

حراست

رضا فدایی

خدمات

محمد گرامی

خدمات

-

خدمات

زرباف عزتی