رئیس اداره امور عمومی

اصغر مولایی

رئیس اداره امور خدمات آموزشی

سید عباد پاسبان

کارشناس مسئول آموزش

مریم محمدی

کارشناس پژوهشی

اعظم کاملی

کارشناس کتابخانه

اعظم کاملی

دبیرخانه و امین اموال

صفر علی بابایی

حسابدار 

مهرداد محمدی

کارپرداز

مهدی صمدیان

کارشناس آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها

 محمد جواد جعفریان

مسول سایت 

امین امیدی

حمل و نقل 

یوسف محمودی

حمل و نقل 

محمد شریفی

حمل و نقل 

حسین پهلوانی

حراست

یدالله علیزاده

انتظامات

مسعود صداقت

انتظامات

محمد جمشیدی

انتظامات

رضا فدایی

خوابگاه

معصومه رسولی

خوابگاه

زهرا باقرپور

خوابگاه

سعیده علیپور

تأسیسات

حسین بابایی

خدمات

محمد گرامی

خدمات

عباس علی نیا

خدمات

زرباف عزتی