بستن
FA EN

مدیریت دانشکده

 

دکتر بهروز فتحی واجارگاه

Fathi

سمت: رئیس دانشکده
مرتبه علمی: استاد
ایمیل: fathi@guilan.ac.ir
تلفن: 01342688447 (داخلی 12)

 

دکتر حامد محدث دیلمی

hmohaddesd

سمت: معاون دانشکده
مرتبه علمی: دانشیار
ایمیل: hmohaddesd@guilan.ac.ir
تلفن: 01342688447 (داخلی 16)

 

دکتر سید امین بدری

سمت: مدیر گروه مهندسی صنایع
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل: badri@guilan.ac.ir
تلفن: 01342688447 (داخلی 15)

 

دکتر رضا رضوانی

سمت: مدیر گروه مهندسی عمران
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل: rezvani@guilan.ac.ir
تلفن: 01342688447 (داخلی 15)

 

دکتر محمد علی میرزازاده

سمت: مدیر گروه مهندسی کامپیوتر و علوم مهندسی
مرتبه علمی: دانشیار
ایمیل: mirzazadehs2@gmail.com
تلفن: 01342688447 (داخلی 15)